СДРУЖЕНИЕ НА ЖЕНИТЕ ВОЕННОСЛУЖЕЩИ

Литературен конкурс 
за съвременен военен разказ

„Новият Йовков“

Какво трябва да направите, за да се включите в конкурса?

01

Да имате идея, която да е написана  
 

За целите на конкурса, краткият разказ следва да е свързан с военната тематика.

02

Прочетете регламента за участие

Попълнете точно и коректно формуляра за участие и изпратете на newYovkov@gmail.com

03

Изпратете ни Вашата история

Краен срок за участие в конкурса: 
24:00 часа на 21 ноември 2020 г.

РЕГЛАМЕНТ

Литературен конкурс за съвременен военен разказ „Новият Йовков“


Сдружението на жените военнослужещи организира литературен конкурс за съвременен разказ „Новият Йовков“ с военна тематика. 

Конкурсът се провежда по повод 140 години от рождението на Йордан Йовков и се посвещава на делото на военните репортери, журналисти и всеки свързан с отразяването на героизма на Българската армия през годините.

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен за участие на всички граждани без ограничения.

Лица, ненавършили 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители или законни попечители, което се отразява във формуляра за участие.

ЦЕЛ НА КОНКУРСА

Конкурсът е посветен на паметта и творчеството на Йордан Йовков и десетките писатели, журналисти, художници и общественици, участвали като военни репортери във войните за национално обединение на България (1912-1918) и в Заключителната фаза на Втората световна война (1944-1945). 

Сред тях са известни български интелектуалци, като писателите Елин Пелин, Павел Вежинов, Антон Страшимиров, поетите Димчо Дебелянов и Гео Милев, публицистът Симеон Радев, професорите Александър Балабанов, Александър Теодоров – Балан, Михаил Арнаудов и още много други.
С провеждането на конкурса целим да се даде възможност за изява на талантливи автори в областта на литературата и репортажната журналистика, като се поощри тяхното развитие.

 В търсене на новия майстор на късия разказ организаторите на Конкурса очакват да постигнат по-добро разбиране и подкрепа сред обществеността за усилията и труда на хората в отбраната при изпълнение на мисията им за защита на сигурността и националните интереси.
УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

Всеки кандидат може да участва с максимум 3 (три) литературни произведения – есета / разкази, написани специално за този конкурс. 

Задължително условие е текстът да не е публикуван (включително електронно) и да не е даван за печат.

Обемът на творбите, изпратени по електронна поща/e-mail е до 15 000 знака с интервалите на български език.

Основната тема или героите на литературните произведения трябва да бъдат свързани с живота и дейността на хората от отбраната – военнослужещи и членовете на техните семейства, приятели и близки. 

Няма ограничения за времето събития, свързани с дейността на Българската армия, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Министерство на отбраната.

Необходимо е да се запознаете предварително с Регламента на конкурса. Попълнете точно и коректно формуляра за участие. 

Изпратете формуляра за участие, заедно с разказите на електронна поща (e-mail): newYovkov@gmail.com


 

Литературните творби трябва да бъдат авторски. Участникът/участничката в конкурса гарантира, че е носител на авторските права, правата за публикация на литературните произведения, с които участва, както и че освобождава организаторите на конкурса от претенциите на трети лица във връзка с използването на творбите за целите на конкурса.

Авторът на литературното произведение носи отговорност за съдържанието му по Закона за защита на класифицираната информация.
Всички творби, които не са селекционирани (не са отличени или наградени) остават интелектуална собственост на съответните автори.

Участващите в конкурса творби трябва до момента да не са публикувани в интернет, в списания или в други медии. 

Собствеността върху тях да не се прехвърля, нито предоставя на трети лица, без съгласието на организаторите.

Организаторите запазват правото си да не допускат до участие в конкурса творби, които са извън темата на конкурса. 

До участие в конкурса няма да бъдат допускани творби, изпратени с неточна или непълна информация във формуляра за участие.

Приемане на регламента на конкурса

С изпращането на творбите и попълненият коректно формуляр за участие, участниците декларират, че са запознати с регламента на конкурса и го приемат.


 


 

Литературен конкурс 
за съвременен военен разказ

„Новият Йовков“

НОМИНАЦИИ И НАГРАДИ

Участващите творби в конкурса ще бъдат оценени от жури, съставено от писатели, общественици, историци и журналисти, отразяващи военния ресор и познавачи на творчеството на Йордан Йовков. 

Журито ще излъчи лауреати и ще обяви финалистите, чиито произведения са отличени и ще бъдат включени в специална книга.

 

Критериите за оценка са: принадлежност към темата на конкурса, изпълнение, оригиналност, емоционално въздействие.

Победителите ще бъдат обявени на официална церемония (при благоприятна епидемична обстановка) и ще получат предметни награди, както и още много възможности за лична изява. Най-добрите творби ще бъдат публикувани във военни медии и събрани в специална книга за конкурса.

Допълнително могат да бъдат учредени и специални награди на други организации, партньори и институции, от спонсори и лични награди.

СПОРАЗУМЕНИЕ

С изпращането на литературните произведения и заявката на електронната поща на конкурса се приема, че участникът дава изричното си съгласие, те да бъдат използвани по преценка на организаторите, както в периодичния печат, така и в рекламни материали, популяризиращи конкурса; да участват в презентации в интернет пространството и в печатните и електронни издания на медийните партньори.

С участието си в конкурса авторите на отличени или наградени творби преотстъпват безвъзмездно на организаторите всички имуществени и неимуществени

 (с изключение на непрехвърлимите) авторски права върху представените творби, ако изрично не е уговорено друго.

Общите и специфични за този конкурс условия и изпратеният формуляр за кандидатстване от кандидата имат силата на договор между двете страни с всички права и задължения, произтичащи от Закона за задълженията и договорите в Република България.

Съхранение на личните данни

Предоставените лични данни ще бъдат ползвани единствено за целите на конкурса, в съгласие със Закона за набиране и съхраняване на личните данни и няма да бъдат предоставяни на трети страни. Личните данни ще послужат за идентифициране на участниците в конкурса и съответното им номиниране.

 

СРОК ЗА УЧАСТИЕ

Краен срок за участие в конкурса: 24:00 часа на 21 ноември 2020 г.